Qualitat ambiental en Interior (CAI)

Es defineix la Qualitat en Ambients Interiors (CAI) com a tot aquell conjunt de condicions ambientals en interiors definides per la contaminació química, microbiològica i factors físics que no afecten de manera negativa a la salut dels usuaris, promouen el seu benestar i permeten desenvolupar d’una manera adequada les activitats pel qual està destinat l’edifici o instal·lació.
El control periòdic de la higiene dels sistemes de climatització, cambres frigorífiques, quiròfans i sales blanques són de vital importància per obtenir un ambient segur i lliure de microorganismes.
Els criteris sanitaris de la qualitat de les instal·lacions exigeixen uns controls mínims obligatoris d'aire per validar el correcte funcionament de les instal·lacions i, d'aquesta manera, poder garantir una òptima qualitat de l'aire.

Industrial Lab R.Reig ha obtingut aquest passat any 2021 la certificació segons UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en la presa de mostres puntuals pel recompte de microorganismes aerobis a 22ºC i de fongs a 25ºC en plaques d'impacte.

Us oferim

  • Presa de mostres microbiològiques ambientals acreditades segons UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.
  • Higienització de sistemes de climatització.
  • Validació i qualificació de sales d’ambient controlat en hospitals.
  • Determinació CO2, CO, temperatura, humitat relativa i ozó.
  • Avaluació microbiològica d’àrees crítiques en centres sanitaris.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra