Anàlisi d'aigües residuals i regenerades


Les aigües residuals han de complir amb la legislació vigent la qual exigeix uns controls mínims obligatoris per tal d’assegurar el correcte funcionament de les estacions de tractament d'aigua i, al mateix temps, garantir una bona qualitat d’aigua bruta. L'abocament d'aigües residuals pot tenir conseqüències negatives per la salut pública i el medi ambient i és responsabilitat de l'empresa productora el seu control rigorós de l'abocament.
Les aigües regenerades són les aigües residuals depurades que han estat sotmeses a un tractament addicional o complementari que en permet el seu ús, com per exemple el reg, sempre i quan no es destini per ús alimentari o per ús domèstic.
Som Establiment Tècnic Auxiliar de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA)

Us oferim

Caracterització de l'aigua residual

Anàlisi indicador de la qualitat de l’aigua i control de paràmetres fisicoquímics:

  • Matèries en suspensió, pH, matèries inhibidores, DQO, DBO, pH, sulfats, fósfor, amoni, nitrogen, conductivitat, oxidabilitat, detergents i tensioactius…

Assessorament per la cobertura legal de la DUCA bàsica

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra