Política de Qualitat

La Direcció del Laboratori INDUSTRIAL LAB R. Reig ha establert una política que és apropiada al entorn i el context de l’Organització i proporciona un marc de referència per l’establiment dels objectius. Té implantat un Sistema de Qualitat conforme a la Norma UNE-EN-ISO 9001 i la Norma UNE-EN-ISO 17025 per respondre a les necessitats, requisits i expectatives de qualitat de les parts interessades i com a eina bàsica per a una millora contínua. És per això que ESTABLEIX, DECLARA I ASSUMEIX els següents principis:

  • La qualitat dels treballs és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de tots els processos de l’empresa que proporcionen evidències objectives del nivell de qualitat assolit. Els assajos i els serveis prestats als clients sempre es realitzen segons els mètodes establerts i amb els requisits que puguin definir els propis clients.
  • Els requisits i les expectatives dels clients , així com les disposicions legals i reglamentàries, són el criteri principal per establir el patró de qualitat dels nostres serveis, amb l’objectiu final de la satisfacció del client.
  • La qualitat és una tasca comuna a tot el personal. Cada empleat de INDUSTRIAL LAB R. Reig és responsable de la qualitat del seu treball. Tot el personal ha de conèixer la documentació del Sistema de Qualitat i posar-la en pràctica.
  • Tot el personal de INDUSTRIAL LAB R. Reig es compromet a complir amb els requisits d’imparcialitat i confidencialitat establerts i a complir amb unes bones pràctiques professionals, per tal de garantir la qualitat dels assajos.
  • La competència i la formació contínua del personal es consideren una via imprescindible per mantenir i incrementar la competència de INDUSTRIAL LAB R. Reig.
  • El Responsable de Qualitat és compromet a impulsar la implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat segons els requisits de la Norma UNE-EN-ISO 9001 i de la Norma UNE-EN-ISO 17025, a assegurar que es respecta i compleix tot el que estableix el Manual de Qualitat i a supervisar l’evolució del Sistema de Qualitat, comprovant la seva aplicació de forma constant en tots els processos de l’empresa.
  • La Direcció del laboratori assegura la disponibilitat dels recursos necessaris per al correcte funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i es compromet amb el desenvolupament i la implementació del Sistema i amb la millora contínua de la seva eficàcia.

Així mateix, la Direcció del Laboratori declara que els assajos que es realitzen al Laboratori estan dirigits a prestar servei a tercers en activitats del sector agrícola, industrial i de serveis, control d’aigües i seguiment mediambiental.

La Política de Qualitat és comunicada, entesa i aplicada per a tot el personal de INDUSTRIAL LAB R. Reig i és revisada anualment en la reunió de revisió per la direcció del Sistema de la Qualitat.

Dra. Roser Reig Rius

Directora Industrial Lab R.Reig                          

Principis i valors

La missió del laboratori és fomentar la col·laboració amb els clients, l’adaptació a les noves necessitats i exigències de les empreses i l’actualització constant dels nostres serveis i competències.

Compromis

Estem compromesos amb la idea d’oferir un servei de qualitat integral. El nostre equip humà treballa per generar valors favorables tant per al progrés de la societat com pel futur de l’empresa.

Clients

Els clients són el nostre principal valor, per això l’atenció que se’ls dona és impecable, afavorint una relació més sensible als valors humans que als mercantils.

Motivació

Ens motiva el reconeixement tan individual com col·lectiu de la feina ben feta. La qualitat final és la suma de les tecnologies emprades i l'alta qualificació del nostre personal.

Medi Ambient

Manifestem el nostre compromís en la protecció del medi ambient i treballem perquè les nostres activitats siguin coherents amb aquest compromís.

Clients que confien en nosaltes

Més de 35 anys d’experiència ens avalen, i aquests són alguns dels clients que confien en els nostres serveis:

Administracions públiques i empreses de serveis

Alimentació i restauració

Escoles i residències​

Centre d'Estudis Grup Ramar

https://www.grupramar.com/

Hostal Residència Sans

https://www.hostalsans.com/

Altres empreses

Centres esportius

Club_Tennis_Sabadell_(1)
Club Tennis Sabadell

https://cts.cat/

Cosmètics i higiene

Empreses Tecnològiques​

Laboratori certificat per:
Cistella de la compra