Control de producte alimentari

Per tal de garantir que els productes alimentaris destinats al consum no suposen cap risc cap al consumidor, cal analitzar-ne els paràmetres microbiològics, fisicoquímics i organolèptics. Avaluar-ne les seves característiques i manipulació, permet determinar-ne el seu correcte estat per evitar possibles riscos sanitaris.

Anàlisi Nutricional
Tots els aliments i begudes no alcohòliques que s'ofereixen envasats estan obligats des de l'any 2016 a informar al consumidor del seu contingut nutricional mitjançant un correcte etiquetatge. És una eina necessària per assegurar que les empreses del sector alimentari compleixin amb els reglaments de l'etiquetat nutricional i amb les especificacions de les grans distribuïdores.

Estudi de vida útil dels aliments
La vida útil d'un aliment és el període en el qual l'empresa productora garanteix l'estabilitat del producte des del punt de vista microbiològic, físic i químic.
La normativa vigent relativa a l'etiquetatge i presentació dels productes alimentaris obliga a incloure informació sobre la vida útil del producte i d'aquesta manera se'n determina el període de duració mínim, també anomenat consum preferent o data de caducitat.

Us oferim

Cobertura analítica en totes les fases de la producció alimentària: matèries primeres, elaboració, producte no elaborat i producte acabat:

  • Anàlisi microbiològic. 
  • Anàlisi fisicoquímic. 
  • Control higiènic-sanitari de manipuladors. 
  • Elaboració i seguiment de APPCC.
  • Anàlisi de vida útil.
  • Anàlisi nutricional i de toxicitat.

Avantatges

Termini d'entrega de resultats analítics reduïts
Presa de mostres acreditada, realitzada per personal qualificat
Envasos i material adaptats per la correcta presa de mostres i la seva adequada conservació
Resultats analítics en format web disponibles en el mateix moment de la seva validació
Alerta immediata en cas de resultats no conformes
Assessorament i entrega d'informes finals en els òrgans administratius
Cistella de la compra