Pla de seguretat alimentària

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya ha de ser l’instrument indicatiu i el marc de referència de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya per a totes les accions públiques en aquesta matèria. El Pla té una vigència de cinc anys i comprèn les línies directives de les actuacions que s’implementaran per assolir els seus objectius. El Pla de seguretat alimentària de Catalunya ha d’incloure:

1. Els objectius i els nivells que es volen assolir pel que fa al control sanitari d’aliments i als àmbits relacionats directament o indirectament amb la seguretat alimentària: la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els productes zoosanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental.

2. El conjunt dels serveis, els programes i les actuacions que s’han de desenvolupar.

3. Els mecanismes d’avaluació de l’aplicació i el seguiment del Pla.

En el disseny del Pla s’han de tenir en compte les particularitats de la situació de partida, a la qual s’aporten els valors afegits de la planificació estratègica, la visió integrada i la transversalitat al llarg de la cadena alimentària i del procés d’anàlisi del risc, així com l’impuls de la millora continuada en cooperació, coordinació i eficiència de les accions en seguretat alimentària. Per a la seva elaboració s’apliquen de forma combinada les metodologies d’anàlisi del risc i de planificació per objectius, a partir del referent que suposen els principis de les polítiques de seguretat alimentària establerts a la normativa europea.

Partint de la definició de la missió i dels objectius a què està orientat, el Pla s’ha d’estructurar en diversos àmbits dins de dos blocs fonamentals: l’anàlisi del risc i la millora de la cooperació, i l’eficiència i la coordinació. A cada un dels àmbits previstos s’han de definir els objectius específics i els objectius operacionals, així com les intervencions que s’implementaran per assolir-los. Per a cada objectiu s’ha de definir un termini de referència, així com els indicadors i els criteris que s’utilitzaran en el seu seguiment i la seva avaluació. Es formulen objectius específics amb un horitzó temporal de 10 anys i objectius operacionals amb un horitzó temporal de 5 anys, tot i que es preveu fer un seguiment anual de l’evolució en cada àmbit. El Pla ha de ser aprovat pel Govern de la Generalitat.

Font d’informació

Cistella de la compra