Últimes notices

Pla de seguretat alimentària

19-04-2017

El Pla de seguretat alimentària de Catalunya ha de ser l'instrument indicatiu i el marc de referència de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya per a totes les accions públiques en aquesta matèria. El Pla té una vigència de cinc anys i comprèn les línies directives de les actuacions que s'implementaran per assolir els seus objectius. El Pla de seguretat alimentària de Catalunya ha d'incloure: 

 1. Els objectius i els nivells que es volen assolir pel que fa al control sanitari d'aliments i als àmbits relacionats directament o indirectament amb la seguretat alimentària: la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els productes zoosanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental. 

 2. El conjunt dels serveis, els programes i les actuacions que s'han de desenvolupar. 

 3. Els mecanismes d'avaluació de l'aplicació i el seguiment del Pla. 

En el disseny del Pla s'han de tenir en compte les particularitats de la situació de partida, a la qual s'aporten els valors afegits de la planificació estratègica, la visió integrada i la transversalitat al llarg de la cadena alimentària i del procés d'anàlisi del risc, així com l'impuls de la millora continuada en cooperació, coordinació i eficiència de les accions en seguretat alimentària. Per a la seva elaboració s'apliquen de forma combinada les metodologies d'anàlisi del risc i de planificació per objectius, a partir del referent que suposen els principis de les polítiques de seguretat alimentària establerts a la normativa europea. Partint de la definició de la missió i dels objectius a què està orientat, el Pla s'ha d'estructurar en diversos àmbits dins de dos blocs fonamentals: l'anàlisi del risc i la millora de la cooperació, i l'eficiència i la coordinació. A cada un dels àmbits previstos s'han de definir els objectius específics i els objectius operacionals, així com les intervencions que s'implementaran per assolir-los. Per a cada objectiu s'ha de definir un termini de referència, així com els indicadors i els criteris que s'utilitzaran en el seu seguiment i la seva avaluació. Es formulen objectius específics amb un horitzó temporal de 10 anys i objectius operacionals amb un horitzó temporal de 5 anys, tot i que es preveu fer un seguiment anual de l'evolució en cada àmbit. El Pla ha de ser aprovat pel Govern de la Generalitat.

Font d'informació

Pla de seguretat alimentària


Tornar

Política de privacitat

1. Regulacions legals

RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques

LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD)

2. Enviament i registre de dades de caràcter personal.

A efectes del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Industrial Lab. R.Reig, amb NIF: B64083306, informa l'Usuari de què és titular d'un fitxer de dades de caràcter personal inscrit davant el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades), en els que les seves dades queden incorporades i són tractats per tal de prestar-te els serveis sol·licitats i enviar-te la informació sobre serveis i productes que puguin ser del teu interès.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatòria per contactar i realitzar operacions comercials amb Industrial Lab. R.Reig. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de processar les sol·licituds realitzades en aquest web.

3. Informació personal que recull aquesta web

Quan un usuari es connecta amb aquest web al enviar un correu al titular, realitzan alguna contractació de serveis o formació, està facilitant informació de caràcter personal de la que és responsable Industrial Lab. R.Reig.

Aquesta informació pot incloure la teva adreça, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon i una altra informació demogràfica. En facilitar aquesta informació, l'usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada, i emmagatzemat per Industrial Lab. R.Reig, solament com es descriu en l'Avís Legal i la present Política de Privacitat.

4. Serveis de tercers que utilitza aquest web.

Proveïdor d'e-mail Màrqueting: Mailchimp.
Els usuaris podran donar-se de baixa en qualsevol moment dels serveis prestats per Industrial Lab. R.Reig la mateixa Newsletter.
Google Analytics.

En compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal, tant en subscriure's a aquest web com en enviar un missatge mitjançant el formulari, l'usuari consent:

1- El tractament de les seves dades personals de conformitat amb les seves polítiques de privacitat.

2- L'accés d'Industrial Lab. R.Reig a les dades que necessiti l'usuari aportar bé per a la subscripció a la newsletter o bé per realitzar i/o rebre missatges en el formulari de contacte.

En correspondència amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals que l'usuari enviï mitjançant aquest web seran incorporats a un Fitxer d'USUARIS DEL WEB titularitat de Industrial Lab. R.Reig amb domicili a Garcilaso 4 08201 Sabadell. Aquests fitxers tenen implementades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en el Reial Decret 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD.

Industrial Lab. R.Reig no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

5. Exactitud i veracitat de les dades

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti analisisreig.cat exonerant al Prestador de qualsevol responsabilitat sobre això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

6. Exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició.

Els drets dels Usuaris són els següents:

Dret a preguntar quines dades personals varem emmagatzemar sobre l'Usuari en qualsevol moment.

Dret a demanar-nos que actualitzem o corregim de forma gratuïta dades incorrectes o desfasats que emmagatzemem sobre l'Usuari.

Dret a donar-se de baixa de qualsevol comunicació de màrqueting que puguem enviar-li a l'Usuari.

L'usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant correu postal a Garcilaso 4 08201 Sabadell, o al correu electrònic: info@analisisreig.cat junt amb prova vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I. o equivalent, indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

7. Acceptació i consentiment.

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part d'Industrial Lab. R.Reig en la forma i per a les finalitats indicades en l'avís legal.

8. Canvis en la present política de privacitat.

Industrial Lab. R.Reig es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En els mencionats supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

×